วิธีทำพาสปอร์ต การต่ออายุพาสปอร์ต ขั้นตอนการทำ และสถานที่ทำ Passport

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

พาสปอร์ตหรือหนังสือทาง ถือเป็นเอกสารสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคน ที่จะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเลยนะคะ และหลายๆ คนก็ยังมีเรื่องไม่เข้าใจ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ วิธีทำพาสปอร์ตอยู่อีกมาก วันนี้ Vacation On จะทำให้ข้อสงสัยของทุกคนหายไป 

พาสปอร์ตคืออะไร

พาสปอร์ต หรือหนังสือทางคือ เอกสารที่ทางราชการออกให้กับคนไทย สำหรับใช้เดินทางออกนอกประเทศ เป็นเอกสารที่ระบุตัวตนของเจ้าของพาสปอร์ตว่า ชื่ออะไร ระบุที่อยู่ว่าอยู่ที่ไหน และเลขประจำตัวประชาชนคืออะไร เป็นเอกสารสากลที่มีการใช้ทั่วโลก และยังเป็นเอกสารที่บันทึกการเดินทางออกนอกประเทศของเราได้อีกด้วย

ประเภทของพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทาง

พาสปอร์ตไทยมีทั้งหมด 4 ประเภทคือ

 • พาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางธรรมดา จะมีหน้าปกเป็นสีแดงเลือดหมู ออกให้สำหรับประชาชนทั่วไป ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ
 • พาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางราชการ จะมีหน้าปกสีน้ำเงินเข้ม ออกให้กับข้าราชการ ใช้ในการเดินทางติดต่อราชการเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในการเดินทางส่วนตัวได้
 • พาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางทูต จะมีหน้าปกเป็นสีแดงสดออกให้กับเฉพาะบุคคลดังนี้
  พระบรมวงศ์และพระนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าและคู่สมรส
  พระราชวงศ์ บุคคลสำคัญที่ราชเลขาธิการขอไปเป็นกรณีพิเศษ และคู่สมรสที่ร่วมเดินทาง
  ประธานองคมนตรี องคมนตรี และคู่สมรสที่ร่วมเดินทาง
  นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และคู่สมรสที่ร่วมเดินทาง
  ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา และคู่สมรสที่ร่วมเดินทาง
  ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ และคู่สมรสที่ร่วมเดินทาง
  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด และคู่สมรสที่ร่วมเดินทาง
  อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ และคู่สมรสที่ร่วมเดินทาง
  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพ
  ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต ซึ่งเดินทางไปราชการในต่างประเทศ
  ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ ณ ส่วนราชการในต่างประเทศ คู่สมรส และบุตร
  บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ หรือภายใต้สถานการณ์พิเศษที่มีความจำเป็น หรือเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศไทย
 • พาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางชั่วคราว จะมีหน้าปกสีเขียว ออกให้กับคนไทยที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย หรือหมดอายุ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จะต้องเดินทางไปต่างประเทศ และพระภิกษุหรือสามเณรที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศตามระเบียบมหาเถรสมาคม และชาวมุสลิมที่เพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

พาสปอร์ตมีอายุเท่าไหร่

พาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทาง ของประเทศไทย มีอายุ 5 ปี แต่หนังสือเดินทางประเภทชั่วคราวจะ มีอายุเพียง 1 ปี เท่านั้น เมื่อครบกำหนดอายุของพาสปอร์ตจึงต้องทำใหม่ เพราะในปัจจุบันไม่มีการต่ออายุให้กับพาสปอร์ตแล้ว

เอกสารที่ใช้ในการทำพาสปอร์ตและการต่ออายุพาสปอร์ต

เอกสารที่เราต้องเตรียม สำหรับการทำพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการทำเล่มใหม่ครั้งแรก หรือการต่ออายุพสปอร์ตจะแบ่งเป็น 2 กรณีคือ เอกสารสำหรับเด็กหรือผู้เยาว์ และเอกสารสำหรับบุคลทั่วไปที่บรรลุนิติภาวะแล้ว

เอกสารใช้ทำพาสปอร์ต และจำนวนเงิน
เอกสารใช้ทำพาสปอร์ต และจำนวนเงิน

สำหรับผู้เยาว์ แบ่งเป็น 2 กรณีคือ

1. ทารกแรกเกิด – อายุ 14 ปี

 • ใช้สูติบัตรฉบับจริง (หากมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วต้องแสดงบัตรฯ ตัวจริง)
 • บิดาและมารดามาลงนามทั้ง 2 คน พร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริง          

2. อายุ 15 – 20 ปี

 • ใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 • บิดาและมารดามาลงนามทั้ง 2 คน พร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริง

สำหรับผู้บรรลุนิติภาวะ (20 ปี ขึ้นไป)

 • บัตรประชาชนตัวจริง

หมายเหตุ: หากมีรายการแก้ไขชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ฯลฯ ไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐาน การแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย

ขั้นตอนในการทำพาสปอร์ต

 1. รับบัตรคิว
 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก
 3. วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ขวาและนิ้วชี้ซ้ายด้วยเครื่องสแกนข้างละ 2 ครั้ง และถ่ายรูป 2 ครั้ง
 4. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (ถ้าให้ส่งไปให้ทางไปรษณีย์ เพิ่ม 35 บาท)
 5. รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม
 6. และถ้าในกรณีที่ไม่สะดวกมารับเล่มเอง สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยนำใบรับหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ขอหนังสือเดินทาง และบัตรประชาชนของผู้รับแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทน 1 ชุด เพื่อเป็นหลักฐานการรับหนังสือเดินทาง

สถานที่ในการทำพาสปอร์ต

สถานที่ที่เราสามารถไปติดต่อขอพาสปอร์ตได้ในกรุงเทพมหานครคือ

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล
Call Center ตลอด 24 ชม. 02 572 8442

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์
ที่อยู่ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E
โทรศัพท์ 02 136 3800, 02 136 3802 และ 093 -0105246 โทรสาร 02 136 3801

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
ที่อยู่ อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต่ใหม่) ถนนบรมราชชนนี
โทรศัพท์ 02 422 3431 โทรสาร 02 422 3432

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี
ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์
ที่อยู่ 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
โทรศัพท์ 02 024 8362-63, 02 024 8365 โทรสาร 02 024 8361

และในต่างจังหวัดสามารถไปติดต่อได้ที่สำนักงานทำหนังสือเดินทางชั่วคราวในจังหวัดของตนเองยกตัวอย่างเช่น

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย
ที่อยู่ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175375 โทรสาร 053-175374

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์
ที่อยู่ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-233-453, 056-233-454 โทรสาร056-233-452

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
ที่อยู่ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง)
ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น
ที่อยู่ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4324-2707,0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี
ที่อยู่อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-344581-2 โทรสาร 045-344646

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา
ที่อยู่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทยอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี
ที่อยู่ อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-301-706-9 โทรสาร 039-301-707

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-274940,077-274942-3 โทรสาร 077-274941

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 โทรสาร 076-222-082

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-326508-10 โทรสาร 074-326511

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา
ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)
ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037 โทรสาร 073-274-527

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา
ที่อยู่ ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2
เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-422438 โทรสาร 038-422437

การลงทะเบียนการทำพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางล่วงหน้า

ในกรณีที่อยู่ในเขตองกรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนทำพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางล่วงหน้า ได้ที่ www.passport.in.th โดยสามารถระบุ วันที่ เวลา ที่เราต้องการเข้าไปทำได้ แต่จะต้องเป็นการยื่นขอทำพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางแบบธรรมดาเท่านั้น โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้

 1. สมัครสมาชิก 1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 รายการจอง
 2. ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 1 วันทำการ (ไม่นับวันที่ทำรายการ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และทำรายการล่วงหน้าได้ไม่เกิน 5 วันทำการ
 3. ต้องมารายงานตัวและแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ท่านลงทะเบียนขอรับบริการไว้อย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาขอรับบริการ ไม่เช่นนั้นจะถือว่าเป็นการยกเลิกคิว และหากการลงทะเบียนถูกยกเลิกคิว จะไม่สามารถใช้บริการลงทะเบียนล่วงหน้าได้อีกภายใน 30 วัน
 4. ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน และเป็นข้อมูลจริงเท่านั้น
 5. เตรียมเอกสาร และเตรียมหลักฐานในการทำ Passport ให้ครบถ้วนตามที่กำหนดเงื่อนไขในการออกหนังสือเดินทาง

วิธีทำพาสปอร์ตในปัจจุบันเป็นเรื่องง่าย และสะดวกสบายขึ้นมากเลยนะคะทุกคน อีกทั้งยังมีสถานที่ให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่ กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ เพื่อให้เราไปใช้บริการได้ง่ายขึ้นด้วย เพียงแค่ทุกคนเตรียมเอกสารที่จำเป็นอย่างครบถ้วย ตามที่ Vacation On บอกไปเท่านี้การทำพาสปอร์ตก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Khingyea

Khingyea

ขิงเย่ เที่ยวด้วยตัวเองคือประสบการณ์ และการหลงทางคือของฝากที่ทรงคุณค่าจากการท่องเที่ยว
seopdem20193010470947034253.png
ทิปท่องเที่ยว

คำถามยอดฮิต ตม. ถามบ่อย 8 ประเภทของคำถามภาษาอังกฤษ พร้อมคำตอบแบบสั้น

สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศ นอกจากเอกสารที่สำคัญต่างๆ แล้ว ยังมีอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการฝึกตอบคำถามภาษาอังกฤษของ

ไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรก ต้องเตรียมตัวอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ที่จะทำให้เสียเวลา
ทิปท่องเที่ยว

ไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรก ต้องเตรียมตัวอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ที่จะทำให้เสียเวลา

ถ้าพูดถึงเรื่องไปเที่ยวต่างประเทศด้วยตัวเองครั้งแรก หลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะวางแผนหรือเตรียมตัวจนทำให้หลายคนเริ่มถอดใจกัน แต่การไปเที่ยวต่างประเทศด้วยตัวเองครั้งแรกหากเรามีการวางแผนและเตรียมตัวที่ดีแล้ว การไปเที่ยวต่างประเทศด้วยตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

ของฝากสิงคโปร์
ทิปท่องเที่ยว

ของฝากสิงคโปร์ ซื้ออะไรฝากดี ของเด็ด ร้านดังไม่มีพลาด

ประเทศสิงคโปร์ ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของไทย เป็นประเทศจุดหมายปลายทางของใครหลายคน ที่กำลังวางแผนเที่ยวในช่วงวันหยุด

เลือกที่นั่งบนเครื่องบิน เลือกแบบไหนดี ให้ได้ที่นั่งถูกใจ นั่งสบาย ในราคาเท่ากัน
ทิปท่องเที่ยว

เลือกที่นั่งบนเครื่องบิน เลือกแบบไหนดี ให้ได้ที่นั่งถูกใจ นั่งสบาย ในราคาเท่ากัน

การเลือกที่นั่งบนเครื่องเป็นเรื่องที่หลายๆ คนมองข้ามความสำคัญไป อาจเพราะคิดว่าใช้เวลาในการบินไม่นาน หรือคิดว่าการนั่งบนเครื่องตรงไหนก็เหมือนกัน

กระเป๋าเดินทางยี่ห้อไหนดี สวย อึด ถึก ทน คุณภาพดีคุ้มราคา
ทิปท่องเที่ยว

กระเป๋าเดินทางยี่ห้อไหนดี สวย อึด ถึก ทน คุณภาพดีคุ้มราคา

สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งหลาย กระเป๋นเดินทางเป็นเรื่องสำคัญมาก และควรเป็นอุปกรณ์หลายคนควรเลือกลงทุนกับมัน เพราะการลงทุนกับกระเป๋าดีๆ